edit-IMG_3435

งานเคลื่อนย้ายหัววัดจาก Clinker Silo 2 ไปยัง Clinker Silo 1  

ในโรงงานปูนซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นโรงงานชั้นนำระดับอาเซียน  มีการพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว   จึงต้องการค้นหานวัตกรรมที่ดีและเหมาะสม คุ้มค่าที่จะลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ระบบการจัดการ    ในการนี้ บริษัท เจ อี เอส จำกัด จึงได้เสนอเครื่องมือวัด 3DLevel Scanner ที่สามารถวัดวัตถุดิบในภายไซโลขนาดใหญ่ จำนวนหลายไซโล และรวบรวมข้อมูลส่งไปยังห้องควบคุมในที่เดียวเพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ     

 SCG แก่งคอยในส่วนของ Clinker Silo ที่เราได้ติดตั้งหัววัด 3 มิติไปให้แล้วนั้น  ภายในไซโลขณะมีการเติมวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของแข็งก้อน ทำให้เกิดเสียงสะท้อนดังอยู๋ภายใน ส่งผลให้เกิดการรบกวนสัญญาณของหัววัดที่ส่งสัญญาณด้วยคลื่นเสียงเช่นเดียวกัน  ด้วยจำนวนหัววัดที่ยังไม่เพียงพอต่อขนาดของไซโล  หัววัดจึงยังไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพในการคำนวณคลื่นเสียงได้อย่างครอบคลุมทั้งไซโล จึงต้องมีการเพิ่มจำนวนหัววัดอีก 1 หัว ให้ทำงานร่วมกัน จะสามารถส่งสัญญาณเสียงครอบคลุมทั่วขนาดของไซโลได้ แม้ว่าจะมีเสียงรบกวนอยู่ภายในขณะเติมวัตถุดิบก็ตาม

เนื่องจาก SCG แก่งคอย ไซโล Clinker เคยติดตั้งหัววัดของเราอยู่จำนวนไซโลละ 1 หัว หลายไซโล ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทีม 3D จึงเข้าไปทำการย้ายหัววัด 3DLevel Scanner จากไซโล 2 ไปที่ไซโล 1 เพื่อให้หัววัดทำงานร่วมกัน และทดสอบสัญญาณ คำนวณจุดเจาะใหม่ที่เหมาะสมกับการทำงานของหัววัดที่เพิ่มจำนวนเป็น 2 หัว ซึ่งจะทำให้คุณภาพของการส่งสัญญาณและการจับรับสัญญาณเสียงที่ส่งกลับมา ดีขึ้น